Naam : Jeannette Catharina Maria
Voornamen : Keusters
Roepnaam : –
Geboortedatum : 10-02-1898
Geboorteplaats : Tilburg
Wonende : Heuvel 13, te Tilburg
Rang / Beroep : Kraamverpleegster
Identiteitsplaatje : –
Eenheid : –
Overlijdensdatum : 28-08-1944
Overlijdensplaats : Deurne
Doodsoorzaak : treinbeschieting te Deurne
Begraafplaats : R.K. Begraafplaats “Parochie Heuvel” te Tilburg
Gedenkplaats : –

 

Overige informatie

Graflocatie: Jordanilaan, grafnummer 226

Dochter van Hendricus Johannes Keusters en Maria Gerardina Smeulders.

Beneden volgt een ooggetuigenverslag van de heer Nic. Bastiaenen, Inspecteur der “Utrecht”, gericht aan de broer en nabestaanden van het slachtoffer.

 

Zeer geachte Heer,

Van mijn Chef, den heer Marchand, ontving ik het verzoek, U een volledige relaas van het tragische verscheiden van wijlen Uwe Zuster te willen geven.

Volgaarne wil ik hier aan voldoen, niet alleen uit referentie aan genoemden Heer, maar ook uit hoogachting voor de overledene. Onderstaand volgt dan hoe een en ander zich heeft toegedragen.

In Blerick stapte ik in de trein en had het genoegen tegenover uw Zuster een plaats te krijgen. in de coupé werd, behoudens enkele algemeenheden, weinig gesproken en hield uw Zuster zich onledig met het lezen van een brief en het arrangeeren van de inhoud van haar tasch.

Ondertusschen kwamen we aan het station Deurne, waar vrij veel reizigers uit- en instapten, onder welke bedrijvigheid vier à vijf vliegtuigen zichtbaar werden. Aanvankelijk werd niet gedacht aan een aanval, doch toen de vliegers achter den staart van den trein zwenkten werd het ergste gevreesd. Ieder spoedde zich uit den trein en zoo mogelijk van het perron. Dit laatste lukte echter slechts aan een gedeelte, daar slechts een paar nauwe contrôlegangen uitgang verlenen. In verband hiermee zochten Uwe Zuster, ik en meer andere toen dekking achter de muur van een magazijntje, ongeveer vijf meter van den trein verwijderd. nauwelijks waren we daar neergehurkt toen een meisje aan kwam loopen onder den uitroep: “Zuster, zuster, och wil toch even helpen, mijn moeder is ziek en kan niet alleen uit den trein.”

Zonder aarzelen is zij hierop meegegaan en kort nadien had de aanval plaats. Van de beschieting heb ik niets gezien, maar wel heb ik hierna Uwe zuster bewegingsloos zien liggen aan de treeplank van den trein. Onder een zenuwachtige verwarring werd ons toen bevolen het station te verlaten en kwamen reeds doktoren en een priester ter plaatse. Deze laatste, vermoedelijk een pastoor uit Deurne, heb ik nog naar Uwe Zuster zien gaan, zoodat de genademiddelen onzer H.Kerk haar, voor zoover mogelijk, wel ten deel zullen zijn gevallen. Later heb ik haar nog eenmaal gezien bij het vervoer der slachtoffers. Zij maakte toen op mij den indruk een zeer korte doodsstrijd te hebben gehad. Of de hulpbehoevende moeder overleden is, weet ik niet. Ik heb wel gehoord van ja.

Tot zoover mijn nuchter, mogelijk wel wat langdradig verhaal. Persoonlijk heb ik voor het gedrag van Uwe Zuster niets dan lof. Al was zij zich misschien niet ten volle bewust van het gevaar waarin zij zich begaf, voor mij zal zij steeds blijven een heldin van naastenliefde en een eervol slachtoffer van haar beroep.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik U, mijnheer en Uwe Familie mijn deelneming te betuigen bij haat tragisch verscheiden. Moge het U echt tot troost zijn, dat de goede God haar rijkelijk zal belonen voor haar daad. Hoewel ik haar niet gauw zal vergeten, zou ik het toch zeer op prijs stellen van haar een bidprentje te mogen ontvangen, U mijn oprechte groeten aanbiedend, Hoogachtend,

Nic. Bastiaenen

 

Het kleine meisje met haar hulpbehoevende moeder bleken later de beschietingen te hebben overleefd. De moeder had geen letsel maar het meisje had een schotwond in haar zij en een zware hersenschudding. Moeder en kind waren, net zoals Jeannette Catharina Maria Keusters, ook uit Tilburg. Ze werden door een broer van het slachtoffer enkele malen bezocht.

Bidprentje

Overlijdensregister